บุคลากร

ดร.ยุทธนา เฉลียวชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

..............................................................

นายปราโมทย์ ใยโนนตาด

ครูชำนาญการพิเศษ

..............................................................

นางเพ็ญผกา ทองใบใหญ่

ครูชำนาญการพิเศษ

..............................................................

นางเฉลียว ป้องขันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

..............................................................

นางมยุลี คำแป้น

ครูชำนาญการพิเศษ

..............................................................

นางนุชรา พิไลวงศ์

ครูชำนาญการพเศษ

..............................................................

นายกิตติพงษ์ สมัยกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

..............................................................

นางนงค์นุช บุญสูงเนิน

ครูชำนาญการพิเศษ

..............................................................

นายไพโรจน์ มีชัยภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

..............................................................

นายธวัช การพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

..............................................................

นางจรัญญา แก้วจันทึก

ครูชำนาญการพิเศษ

..............................................................

นางสาวเพ็ญศรี จิตรชัย

ครูชำนาญการ

..............................................................

นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์

ครูชำนาญการ

..............................................................

นางภัทรวดี เชื้อโนนแดง

ครู

..............................................................

นายสมยศ พิไลวงศ์

ครูผู้ช่วย

..............................................................

นายสุวิทย์ พิไลวงศ์

พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)

..............................................................

นายสลัก ดิเรกศรี

ช่างไม้ชั้น 3

..............................................................

นางสาวพิชญา นพคุณ

ครูอัตราจ้าง

..............................................................

นายอำนาจ อ้อชัยภูมิ

ครูอัตราจ้าง

..............................................................

นางสาวชฎาภรณ์ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

..............................................................