ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียนบ้านกุดไผ่

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลวัดตลาดแร้ง ๑ เป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของตำบลตลาดแร้ง ตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ มีนายโสม เกิ้งชัยภูมิ เป็นครูใหญ่คนแรก มีเขตบริการ คือ บ้านกุดไผ่ บ้านกุดยาง บ้านโนนเปลือย บ้านยางนาดี บ้าน หลุบโพธิ์ และบ้านโนนขี้ตุ่น ต่อมาหมู่บ้านต่างๆ เหล่านี้ได้เปิดโรงเรียนประจำหมู่บ้านของตนเองขึ้น ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตบริการ คือ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนไฮ - บ้านโนนคร้อ หมู่ที่ ๒ บ้านตาดพัฒนาหมู่ที่ ๑๓ และ บ้านตลาดแร้ง หมู่ที่ ๑๔

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

๑. นายโสม เกิ้งชัยภูมิ พ.ศ. ๒๔๖๘– ๒๔๗๔

๒. นายผิว สิทธิวงศ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๗๖

๓. นายเหมือน อิทธิกุล พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๘๐

๔. นายถนอม ศรีพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๑

๕. นายแก้ว ทรายงาม พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๒

๖. นายตอง สางห้วยไพร พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓

๗. นายกุล ดาวเรือง พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔

๘. นายแปลก นภากาศ พ.ศ. ๒๔๘๔– ๒๔๙๒

๙. นายบุญมา ชัยเนตร พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๙

๑๐. นายวิสุทธิ์ คนสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๙

๑๑. นายไพฑูรย์ เชาวนีรนาถ ๑๑ มี.ค. ๒๕๓๐ – ๑๑ ต.ค. ๒๕๓๑

๑๒. นายอเนก วงศ์บุตร ๒๐ ต.ค. ๒๕๓๑ – ๒๕ พ.ค. ๒๕๓๖

๑๓. นายณรงค์ คนสมบูรณ์ ๒๖ พ.ค. ๒๕๓๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓

๑๔. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๓ –ปัจจุบัน

อัตลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชย.1

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานชาติ ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านกุดไผ่จึงได้กำหนดกรอบภารกิจและบทบาทหน้าที่ ไว้ดังนี้

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม ใช้หลักธรรมาภิบาล

๒. พัฒนา กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม

มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรม ได้มาตรฐานชาติ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อักษรย่อ

อักษรย่อของโรงเรียนบ้านกุดไผ่ คือ ก.ผ.

ปรัชญา

การเรียนก้าวหน้า การกีฬาดีเด่น เน้นพัฒนาคุณธรรม เป็นผู้นำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนบ้านกุดไผ่ คือ ฟ้า - แดง