ตัวชี้วัดย่อย ITA 2563

ข้อมูลหน่วยงาน

 • 1 โครงสร้างหน่วยงาน
 • 2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • 3 อํานาจหน้าที่
 • 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 5 ข้อมูลการติดต่อ
 • 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน

 • 8 Q&A
 • 9 Social Network Social

แผนงานดำเนินงาน

 • 10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
 • 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 • 13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 • 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
 • 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
 • 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • 29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
 • 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต

 • 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงาน

 • 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ